>  Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel dönüşüm ile ilgili sıkça sorulan sorular

6306 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyanın özellikleri de dikkate alınarak ülke, kent ve hatta parsel ölçeği göz önünde bulundurularak deprem, yangın, su baskınları v.b. afetler tehlikesi altında bulunan riskli alan ve riskli yapıları bu tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirmek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amaçlanmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT NELERDİR?
 1. a) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 2. b) 5393 sayılı Belediye Kanunu (73. Madde)
 3. c) 775 sayılı Gecekondu Kanunu
 4. d) 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 5. e) 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
 6. f) 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
 7. g) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu
 8. h) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI AŞAMALARI NELERDİR?
 1. a) Riskli yapıların tespiti
 2. b) Riskli yapının tespitine itiraz süreci
 3. c) Riskli yapı tespitinde yapılacak masrafların karşılanması sorumluluğu ve kanun kapsamında sağlanan kolaylıklar
 4. d) Riskli yapı tespitinin kesinleşmesi ve tapu kütüğü beyanlar hanesine şerh edilmesi
 5. e) Riskli alanlarda bulunan taşınmazlarda maliklerin tasarruf yetkisine getirilen kısıtlamalar
 6. f) Riskli yapının yıktırılması öncesinde yapılması gereken işlemler (Anlaşma yoluna gidilmesi, geçici konut veya iş yeri tahsisi, malik ve kiracılara yapılacak kira yardımları v.b.)
 7. g) Riskli yapının yıktırılması (Yıkım ruhsatının alınması, yıkımda idare ve yerel yönetimlerin sorumluluğu)
 8. h) Yıkım masrafları ve kanun kapsamında sağlanan kolaylıklar

ı) Üzerindeki bina yıkılan arsanın kat irtifakı/mülkiyetinin tapuda terkin süreci

 1. i) Üzerindeki bina yıkılan taşınmazda ifraz, tevhit, yeni bina yapılması, payların satışı, kat karşılığı yada hasılat paylaşımı süreçleri
 2. j) Üzerindeki bina yıkılan taşınmazda yeniden bina yapımında malikler arasında anlaşma sağlanamaması ve bu durumda uygulanacak prosedürler
 3. k) Üzerindeki bina yıkılan taşınmazda yeniden bina yapımında TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri
RİSKLİ YAPI NEDİR?

Riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yada yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanarak tespit edilen yapıdır.

RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?

Öncelikle maliklerden birinin (Paylı mülkiyet söz konusu ise pay oranına bakılmaksızın paydaşlardan biri) riskli yapı için başvurması mümkündür.

RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ YAPMAYA YETKİLİ KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?
 1. a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 2. b) İdare
 3. c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş Lisanslı kurum ve kuruluşlar
RİSKLİ YAPI TESPİTİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Riskli yapı tespit raporunun ilgili idarece hak sahiplerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde malikler veya temsilcileri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulduğu takdirde itiraz süreci başlar. Bakanlıkça o il için teşkil edilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrar incelenir ve yapı ile ilgili nihai karar verilir. Yapılan inceleme sonucu yapının risksiz bulunması sebebiyle itirazın kabul edilmesi halinde müdürlük ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazarak tapu kayıtlarına konulan ‘’riskli yapı’’ beyanının kaldırılmasını sağlar. İtiraz kabul edilmez veya süresinde itiraz edilmez ise riskli yapı tespiti kesinleşir ve yıkım süreci başlar.

RİSKLİ YAPI RAPORUNA KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

İdareye yapılan İtiraz üzerine verilen kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca İdare Mahkemesinde dava açılabilir. Dava açmak için itiraz yoluna başvurmak ön şart değildir. Yani malik itiraz yoluna başvurmadan da doğrudan iptal davası açabilir. Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer İl İdare Mahkemesidir.

Free Evaluation