>    >  Aralık

Ekonomik yaşamda, müşteriyi çekmek için ifade edilen ekonomik rekabet davranışları ekonomik etkinliğin piyasada hüküm sürmesi için gerekli olan unsurlardandır. Ekonomik rekabette elbette herkes rakipleri ile yarışacak ve rakiplerini yenmeye ve geçmeye çalışacaktır. Ancak kullanılan araçlar meşru yani yasal olmalıdır. Rekabet bir haktır ancak herkes bu hakkını yerine getirirken dürüstlük kuralına

Haksız rekabet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 57.maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 54.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda gerçeğe aykırı haberlerin yapılması, bu kapsamda ilan verilmesi ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlar içinde olunması sebebiyle müşteri kaybeden ya da kaybetme tehlikesi ile karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun

Menfi Tespit Davası Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan bir tespit davasıdır. Menfi tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106.maddesinde tespit davaları genel başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda tespit davaları ikiye ayrılır. Bunlar; müspet (olumlu) ve menfi(olumsuz) tespit davalarıdır. Müspet tespit davası ile bir hak

Haksız tutuklama, gözaltı, arama ve el koyma nedeniyle tazminat davası 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141.maddesine dayanılarak açılabilir. Haksız tutuklama sebebiyle kişilere tazminat ödenmesi ilk olarak 1961 Anayasası ile tanınmıştır. 1982 Anayasası’nda da bu düzenleme korunmuştur. Ancak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar ki süreçte yürürlükte olan 466

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat konusu hemen her boşanma davasının esas meselelerindendir.Bu kapsamda eşler evliliğin sona ermesine sebep olan vakıalar sebebiyle çeşitli şartların varlığı halinde birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep edebilecekleri gibi nafaka da isteyebilirler. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri aile mahkemesi hakimi tarafından değerlendirilir. Boşanma